Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ

Codi: 12 02 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d'aigua per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Finalitat: Coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, companyies subministradores, consorcis

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Entitats subministradores, tipologia de les entitats subministradores, cabal subministrat, nombre d'abonats, nombre d'ajuntaments que reben aigua de la mateixa entitat, volum i usos de l'aigua (domèstic o industrial).

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/120202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tipus i nombre de les entitats subministradores d'aigua per al consum humà a Catalunya i volum i usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Referència temporal de les dades: 2009-2010

Desagregació territorial: Catalunya. Pel que fa al consum, la desagregació és comarcal, àmbits territorials, provincial i per conques fluvials.

Resultats publicats:

Estadístiques de les entitats subministradores d'aigua (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.