Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L'AIRE

Codi: 12 04 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de les trameses per les empreses i administracions amb centres d'anàlisi.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE L'AIRE

Finalitat: Explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: Proporció de monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (totals i PH10), plom, ozó, clor, clorur d'hidrogen, benzè i sulfur d'hidrogen.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/120401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació que es proporciona correspon als valors màxims, mínims i mitjans de l'Índex català de qualitat de l'aire (ICQA). Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, en l'apartat Aire del capítol Medi ambient de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat Indicadors ambientals del capítol Territori i medi ambient de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya i poblacions d'emplaçament de la xarxa de vigilància automàtica

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2011 (Internet)

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2010 (Internet)

Balanç de la qualitat de l'aire a Catalunya 2010 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Dades del medi ambient a Catalunya 2011

Medi ambient a Catalunya. Informe 2010

Balanç de la qualitat de l'aire a Catalunya 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.