Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES

Codi: 12 06 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre restauració d'activitats mineres a cel obert obtingudes a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES

Finalitat: Coneixement del nombre i de la localització i la superfície de les activitats extractives que hi ha a Catalunya, segons els principals tipus de material.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'explotacions, tipus, localització, permisos d'investigació, estat de la restauració

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Coneixement del nombre, la localització i la superfície de les activitats extractives a cel obert segons el seu estat de restauració. Les dades es publiquen en l'apartat "Qualitat ambiental" del capítol" Medi ambient" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en la publicació "Dades de medi ambient a Catalunya".

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya.

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del medi ambient a Catalunya 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.