Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORESTALS

Codi: 12 07 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de la informació continguda en les autoritzacions de tala de fusta que gestiona la Direcció General de Medi Natural per tal de seguir l'evolució de les produccions forestals. La mateixa Direcció General fa un seguiment estadístic de la superfície afectada pels incendis forestals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL

Finalitat: Explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Produccions forestals, m3 de fusta per espècie, llenya per grups d'espècies, estimació dels fluxos de fusta amb la Unió Europea, incendis forestals

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/120701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades es difonen en l'apartat Medi natural del capítol Territori i medi ambient de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat i corresponen a incendis forestals per causes, mesos i superfície afectada; producció de fusta per espècie i règim de tinença, així com la producció de llenya, fusta i suro per destinació de producció.

Referència temporal de les dades: 2009 i 2010

Desagregació territorial: Catalunya, comarcal, àmbits i provincial

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.