Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE REPOBLACIONS FORESTALS

Codi: 12 07 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de la informació de les repoblacions forestals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓ FORESTAL

Finalitat: Explotació de la informació continguda en les dades relatives a l'evolució de les superfícies de les masses forestals i del territori forestal ordenat de Catalunya que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge i obtenció de les estadístiques bàsiques dels espais naturals protegits, i també llur estat de desplegament, de nivell de protecció i de llocs d'interès comunitari.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Centre de la Propietat Forestal

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'expedients, hectàrees repoblades

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2015

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120703

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades es difonen a l'apartat "Medi natural" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, i corresponen a les repoblacions forestals des de l'any 1998.

Referència temporal de les dades: 2010 a 2014

Desagregació territorial: Catalunya, comarcal, àmbits territorials i provincial

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Catalunya. Medi natural. Repoblacions forestals

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.