Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES

Codi: 12 09 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Seguiment de l'evolució de les espècies en declivi o protegides mencionades en els annexos de les directives d'hàbitats i aus i en la llista vermella de la Unió Europea.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES

Finalitat: Coneixement del nombre i l'evolució de les espècies protegides i en perill d'extinció.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: organitzacions no governamentals, universitats catalanes, Institut Català d'Ornitologia, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'exemplars, distribució, evolució, productivitat, èxit reproductor

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet, suport informàtic

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/120901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació sobre l'evolució de les espècies en declivi o protegides esmentades en els annexos de les directives d'hàbitats i aus i en la llista vermella de la Unió Europea.

Les dades es difonen mitjançant la publicació "Dades del medi ambient a Catalunya 2016" (apartat 4 "Biodiversitat i medi natural").

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Web del Departament de Territori i Sostenibilitat

Dades del medi ambient a Catalunya 2016 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del medi ambient a Catalunya 2016 (PDF)

Estadística de les espècies amenaçades (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.