Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA

Codi: 12 11 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrografia de les conques intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomunitàries es disposa del Pla hidrològic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA

Finalitat: Coneixement de la tipologia, els volums disponibles i l'evolució dels nivells dels embassaments; les dades dels nivells i els cabals dels rius; la descripció i l'evolució dels nivells dels aqüífers subterranis, i la localització dels punts de mesura.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Conques hidrogràfiques, superfície, nivells i cabals dels rius; aqüífers subterranis: descripció, evolució de nivells, nombre i localitat dels punts de mesura; embassaments: tipologia, evolució de nivells i volum, disponibles; canals: descripció i cabals

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/121101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades proporcionades corresponen a la tipologia, els volums disponibles i l'evolució dels nivells dels embassaments, així com a les dades dels nivells i els cabals dels rius. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, en l'apartat Hidrologia del capítol Medi ambient de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat Indicadors ambientals del capítol Territori i medi ambient de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: conques internes i conca de l'Ebre

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2010 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Medi ambient a Catalunya. Informe 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.