Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Codi: 12 13 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Recopilació i sistematització de dades tècniques i administratives per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Pel que fa a les qualificacions, la recopilació, sistematització i generalització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya per al seguiment de les superfícies qualificades com a sistemes de comunicacions, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I DE LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Finalitat: Recopilació i sistematització de les dades administratives disponibles per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya; superfícies qualificades com a sistemes de la mobilitat, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat (residencial, industrial, mixt...) i tipus de sòl no urbanitzable.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/121301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Superfícies segons la classificació del sòl per comarques 2011 i qualificacions del sòl dels municipis catalans 2011. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, així com en l'apartat "Urbanisme" del capítol "Ordenació del territori i urbanisme" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal i comarcal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Observacions:

Les dades de qualificació corresponen a la darrera explotació de data juliol del 2011.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.