Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Codi: 12 13 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Recopilació i sistematització de dades tècniques i administratives per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl als municipis de Catalunya. Pel que fa a les qualificacions urbanístiques, recopilació, sistematització i generalització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya per al seguiment de les superfícies qualificades com a sistemes de comunicacions, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I DE LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL SÒL

Finalitat: Recopilació i sistematització de les dades administratives disponibles per a la difusió de la superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Així mateix, recopilació i sistematització de les dades tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície segons la classificació jurídica del sòl als municipis de Catalunya; superfícies qualificades com a sistemes de la mobilitat, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat (residencial, industrial, mixt...) i tipus de sòl no urbanitzable

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/121301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades de superfícies segons la classificació jurídica del sòl per comarques i municipis i qualificacions de sòl als municipis de Catalunya.

Les dades es difonen mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Ordenació del territori i urbanisme", apartat "Urbanisme") i el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC), també al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Referència temporal de les dades: 1 de gener de 2014

Desagregació territorial: Catalunya, comarcal i municipal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Dades bàsiques. Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) (PDF)

Dades bàsiques municipals i comarcals. Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014 (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Ordenació del territori i urbanisme (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Ordenació del territori i urbanisme (PDF)

Dades bàsiques. Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.