Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Codi: 12 16 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Treballs d'actualització de l'enquesta sobre infraestructures i equipaments a municipis de població de menys de 50.000 habitants, així com obtenció de les primeres explotacions.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Finalitat: Coneixement del nombre i les característiques principals de les infraestructures i els equipaments existents a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: consells comarcals, departaments de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estat de pavimentació dels vials, infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua, enllumenat públic, edificis administratius, equipaments per tipus, serveis municipals.

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/121601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta d'infraestructures i equipaments municipals proporciona informació per nuclis de població de localitats de menys de 50.000 habitants, sobre demografia, habitatges, places hoteleres, planejament urbanístic, infraestructures viàries, abastament i captacions d'aigua, dipòsits, tractaments de potabilització, xarxa de distribució, clavegueram, recollida i eliminació de residus, abocadors, enllumenat públic, instal·lacions esportives, centres culturals, parcs i jardins, centres sanitaris i assistencials, centres d'ensenyaments i edificis de titularitat pública, entre altres equipaments. L'activitat es du a terme a través dels consells comarcals que recullen les dades del seu territori i les envien a la Direcció General d'Administració Local, on es fa la depuració i el tractament de les dades.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: nuclis de població de localitats de menys de 50.000 habitants

Observacions:

La finalització de la depuració i el tractament de les dades estan previstos per al 2n trimestre del 2013. Les dades es poden consultar mitjançant una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de Cooperació Local de la Direcció General d'Administració local. Enquesta d'infraestructura i equipaments locals.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.