Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA

Codi: 12 21 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de transport públic regular de viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de Catalunya, per conèixer les principals magnituds de l'oferta i la demanda.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA

Finalitat: Conèixer les dades bàsiques del transport regular de viatgers per carretera.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: empreses concessionàries, empreses de transport

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de viatgers, expedicions, quilòmetres recorreguts i viatgers per quilòmetre, nombre de línies interurbanes, nombre d'operadors, nombre de concessions, entre altres.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/122101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Nombre de passatgers de les línies urbanes i interurbanes. Les dades es difonen en el sistema d'indicadors, en l'apartat Carreteres de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a l'apartat Carreteres del capítol Transports i TIC de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2000-2010

Desagregació territorial: provincial

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Indicadors estadístics de territori i mobilitat. Sistemes de transport (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.