Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDIS (EDAT ESCOLAR)

Codi: 12 27 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la residència de l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe i l'edat de l'escolar.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA

Finalitat: Obtenció dels fluxos de desplaçament derivats de la mobilitat obligada per raons de treball o estudis per tal de caracteritzar la mobilitat obligada a Catalunya i conèixer el nombre de desplaçaments, el motiu, la destinació territorial, el repartiment modal o la localització de l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, origen i destinació dels desplaçaments per motiu d'estudis no universitaris, nivell d'estudis en curs

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 21.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/122701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades de la mobilitat dels estudiants no universitaris provenen del registre de la matrícula del Departament d'Ensenyament i inclouen la informació de la població a partir de 3 anys matriculada en cursos d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. S'ofereixen dades classificades per lloc de residència, lloc d'estudi, sexe, tram d'edat i nivell d'estudis. La base de dades origen-destinació ofereix informació dels desplaçaments intramunicipals i intermunicipals, classificats segons el municipi de residència, el municipi d'estudi, el sexe, l'edat i el nivell d'estudis. S'hi inclou el total de desplaçaments amb origen o destinació al municipi i el saldo resultant.

Referència temporal de les dades: 2014 (curs 2014-2015)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipal

Resultats publicats:

Pàgina monogràfica de la mobilitat obligada per raó d'estudi (edat escolar)

Taules de mobilitat obligada dels estudiants no universitaris

Base de dades de mobilitat obligada dels estudiants no universitaris

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.