Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

Codi: 12 28 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'un tríptic (TransMet Xifres) on es recullen les dades estadístiques més significatives del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona, a partir de la selecció i sistematització de dades estadístiques i administratives disponibles.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: INDICADORS DE MOBILITAT

Finalitat: Elaboració d'indicadors sobre la mobilitat i el seu grau de sostenibilitat.

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: nombre de línies, longitud de xarxa, vehicles-km, trens/hora punta, sentit, nombre de viatges, recaptació.

Organismes difusors: Autoritat del Transport Metropolità

Mitjà principal de difusió: Internet, fullet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011 (semestral) i 1r semestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/122802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La publicació TransMet Xifres recull de forma sintètica les dades bàsiques de transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona estructurades en un apartat de dades bàsiques sobre el transport públic col·lectiu, com ara línies, longitud de la xarxa, recaptació, distribució de viatges per àmbits, modes i operadors. Pel que fa al transport ferroviari, aporta dades sobre les diferents línies del metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya i Tramvia Metropolità, i distingeix la primera corona de la resta del Sistema tarifari integrat. Així mateix, es publiquen també dades sobre transport en autobús, tant urbans com interurbans. Finalment, s'incorpora una breu valoració de les dades.

Referència temporal de les dades: 2010 i anys anteriors i primer semestre del 2011

Desagregació territorial: total Regió Metropolitana de Barcelona

Resultats publicats:

TransMet Xifres (dades anuals de 1996 a 2010)

TransMet Xifres (primer semestre 2011)

Observacions:

L'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona abasta 253 municipis.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.