Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 12 29 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona, a partir d'informació disponible d'origen administratiu, una vegada depurada i tractada.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de vehicles, tipologia, antiguitat, potència

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2016

Cost directe estimat: 9.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/122901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a l'explotació de l'impost de vehicles: nombre de vehicles, tipologia, antiguitat, potència.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Parc de vehicles. Any 2015

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.