Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONSUMS INTERMEDIS

Codi: 13 01 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments amb activitat a Catalunya per tal de conèixer el detall de les seves compres i serveis exteriors. Aquesta informació resulta indispensable per poder dur a terme l'elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2011. Els resultats de l'esmentada enquesta estaran integrats en el Marc Input-Output.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA

Finalitat: Elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes específiques. Potenciació de l'aplicabilitat de les Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: compres, serveis exteriors, inversió

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2014

Cost directe estimat: 514.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/130103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta de consums intermedis s'ha adreçat a més de cinc mil empreses de tots els sectors de l'economia catalana. L'objectiu de l'enquesta és obtenir informació comptable detallada per poder construir una nova edició del Marc input-output de Catalunya. Per aquest motiu no només cal conèixer les dades comptables agregades de les empreses (volum de negoci, compres de primeres matèries, mercaderies, serveis exteriors, inversió, ocupació, despeses de personal) sinó també el seu detall per productes. Des de l'òptica territorial també cal obtenir informació sobre l'origen de les compres i la destinació geogràfica de les vendes.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Observacions:

La publicació dels resultats sintètics de l'operació està prevista per al segon semestre del 2013.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.