Saltar al contingut principal

MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I MUNICIPAL

Codi: 13 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: MACROMAGNITUDS ECONÒMIQUES TERRITORIALS

Finalitat: Obtenir la renda familiar disponible i el producte interior brut en el marc del Sistema europeu de comptes de les comarques de Catalunya, dels municipis de més de 5.000 habitants i de la resta de capitals comarcals.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: PIB total i VAB pels principals sectors d'activitat econòmica

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2011 i 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 15.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

PIB i VAB sectorial per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Aquest any s'ha procedit a una profunda revisió dels procediments de càlcul i estimació per tal d'ajustar-los als requeriments del nou Sistema de Comptes Europeu (SEC-2010) i al Marc Input-Output de Catalunya de l'any 2011.

Referència temporal de les dades: 2011 i 2012

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques, municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals

Resultats publicats:

Producte interior brut. Comarques i municipis

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015