Saltar al contingut principal

COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Codi: 13 05 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTABILITAT TRIMESTRAL

Finalitat: Conèixer l'evolució del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: valor afegit per sectors, impostos sobre productes, consum privat, consum públic, formació bruta de capital, exportacions a l'estranger, importacions de l'estranger, saldo exterior, producte interior brut.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 64.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/130501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.

Des de l'òptica de l'oferta es proporciona la taxa de creixement real del valor afegit brut dels diversos sectors de l'economia (agricultura, indústria, construcció i serveis), així com dels impostos nets sobre productes. Des de l'òptica de la demanda, es calcula el creixement real dels diversos components de la demanda interna i del saldo exterior. En el primer cas es detalla la despesa en consum de les llars, la despesa en consum de les administracions públiques i la formació bruta de capital i els seus components -béns d'equipament i altres i construcció. En el segon cas s'informa del saldo amb l'estranger i dels seus components d'exportació i d'importació: de béns i serveis i de consum dels estrangers en el territori.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Producte interior brut (PIB) (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.