Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL TRANSPORT

Codi: 14 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses de transport. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES DEL TRANSPORT

Finalitat: Coneixement de les magnituds més rellevants de les empreses del transport.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió i excedent

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 7.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/140501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les cinc branques i de les set subbranques d'activitat econòmica en què s'ha subdividit el sector del transport. La informació es recull en tres taules. La primera conté conceptes directament derivats de la comptabilitat empresarial: ingressos d'explotació, consums de primeres matèries i mercaderies, despeses de personal, etc. La segona ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional. La tercera mostra com es distribueix l'ocupació.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta anual de serveis (Internet)

Observacions:

A l'apartat de l'Enquesta anual de serveis del web de l'Idescat es difon conjuntament la informació de les quatre estadístiques relacionades amb el sector serveis: estadística d'empreses del comerç, estadística d'empreses turístiques, estadística d'empreses del transport i estadística de serveis a les empreses.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.