Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Codi: 14 11 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Les oficines comarcals del Departament faciliten, anualment, les dades sobre la distribució per usos de la superfície dels municipis de cada comarca. Les xifres així obtingudes constituiran la informació bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, la informació és facilitada per professionals del propi sector (agricultors, cooperatives, etc.), i a través dels aforaments de diferents conreus i d'altres mitjans de constatació de la realitat que gestiona el Departament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I LES PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Finalitat: Coneixement de l'evolució de les superfícies, dels rendiments i de les produccions agrícoles a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfícies ocupades pels conreus agrícoles, rendiments, produccions

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2015

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/141101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les variables d'aquesta operació estadística són les superfícies, rendiments i produccions a escala provincial, tant de conreus llenyosos com de conreus herbacis.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: municipal, comarcal i provincial

Resultats publicats:

Estadístiques agrícoles. Superfícies i produccions dels conreus agrícoles

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Superfícies i produccions provincials dels conreus agrícoles 2014

Superfícies i produccions comarcals dels conreus agrícoles 2014

Superfícies i produccions municipals dels conreus agrícoles 2014

Superfícies i produccions dels conreus agrícoles. Catalunya 2014

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.