Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

Codi: 14 17 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

Finalitat: Obtenció de les dades de les captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: captures per ports

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/141701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades corresponen a captures per ports, grups i espècies, així com també a la flota pesquera i a l'aqüicultura per espècie. Aquesta informació es difon també al capítol "Agricultura, ramaderia i pesca" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2012 i 2013

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits, províncies i comarques

Resultats publicats:

Captures per espècies

Captures per llotges i demarcacions

Flota pesquera per modalitats

Producció aqüícola

Agricultura, ramaderia i pesca. Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.