Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES

Codi: 14 18 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial de productes d'àmbit estatal per tal de conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes d'acord amb la classificació PRODCOM.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA FÍSICA DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Finalitat: Conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes (PRODCOM).

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció comercialitzada en unitats físiques i monetàries

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2015

Cost directe estimat: 6.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/141801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats es presenten anualment mitjançant quatre tipus de taules. Una taula amb els totals de les vendes dels productes fabricats en cadascuna de les 16 agrupacions i 56 branques en què s'ha subdividit el sector industrial. Cada branca es pot desplegar per obtenir una segona taula en què figuren tots els seus productes fabricats amb el valor i la quantitat de la producció venuda. Una tercera taula amb tots els productes fabricats que no estan sota secret estadístic, ordenats segons el valor de les seves vendes. Finalment, es disposa d'un cercador que genera taules amb el conjunt de productes que en la seva denominació o codi PRODCOM contenen la seqüència de caràcters o de xifres que s'hagi introduït en la finestra del cercador.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta industrial de productes

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015