Saltar al contingut principal

BALANÇ ENERGÈTIC

Codi: 14 20 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia, construint el balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l'evolució temporal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia primària, saldo importacions/exportacions, consum d'energia primària, transformació de l'energia, energia disponible per al consum final, usos no energètics de l'energia i consum final d'energia.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012

Cost directe estimat: 11.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/142001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades difoses corresponen a la producció d'energia primària, saldo d'importacions – exportacions, consum d'energia primària, transformació d'energia, consums propis del sector energètic, pèrdues en transport i distribució, energia disponible per al consum final, usos no energètics, consum d'energia final. Així mateix, aquesta informació es publica també en l'apartat Indústria, R+D i energia de l'Anuari estadístic de Catalunya de l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2009

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Balanços energètics de Catalunya (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Observacions:

S'està treballant en l'elaboració dels balanços energètics corresponents a l'any 2010, la previsió de publicació dels quals és del segon semestre del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.