Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA

Codi: 14 20 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer la producció d'energia elèctrica segons tecnologies, formes d'energia emprades i règim econòmic aplicable (règim ordinari, règim especial i instal·lacions aïllades de la xarxa), conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i conèixer el consum d'energia elèctrica per tarifes i sectors d'activitat econòmica segons els diferents tipus de mercats (mercat regulat a tarifa d'últim recurs, mercat lliure i autoconsum). Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de les empreses de generació d'energia elèctrica, de les dades de facturació de les empreses de distribució d'energia elèctrica per tarifes i sectors d'activitat econòmica per als diferents tipus de mercats (mercat regulat a tarifa d'últim recurs i mercat lliure) i en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50 kW, en qualsevol dels dos mercats, de llurs dades individualitzades, i de les dades de facturació de les empreses de comercialització d'energia elèctrica per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció d'energia elèctrica, consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i consum d'energia elèctrica per tarifes i sectors d'activitat econòmica per als diferents tipus de mercats a Catalunya.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: 46.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/142002

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer la producció, la transformació i el consum d'energia elèctrica a Catalunya. Les dades corresponen a producció bruta en règim ordinari i règim especial, per tipus de central i forma d'energia; consums propis, producció neta, consums en bombament i producció disponible; autoconsum, distribució pròpia i vendes a xarxa; saldo d'intercanvis elèctrics; energia en barres de central (EBC); pèrdues en transport i distribució; demanda total desagregada pels principals sectors consumidors i tarifes.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: Catalunya i provincial en el cas de les dades de consum

Resultats publicats:

Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

Producció d'energia primària a Catalunya 1990 a 2009 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Observacions:

S'ha realitzat el requeriment d'informació, es disposa de la informació estadística completa per dur a terme l'actuació estadística i s'està treballant en la depuració de les dades per dur a terme l'elaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.