Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL

Codi: 14 20 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de la planta de regasificació d'ENAGAS a Barcelona, de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les tarifes d'accés següents: grup 1 sencer, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.2 bis, 2.3 bis, 3.5 i els peatges de transport i distribució interrompible), de llurs dades individualitzades, i de les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat (comercialitzadores de lliure mercat i comercialitzadores de subministrament d'últim recurs) per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica, i en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat de llurs dades individualitzades.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: disponibilitats i consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2014

Cost directe estimat: 27.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/142003

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer el gas natural d'emissió, la facturació per mercat lliure i mercat regulat i les pèrdues del sistema en l'àmbit de Catalunya. Les dades corresponen a la demanda global de gas natural: gas natural canalitzat i gas natural liquat de les plantes satèl·lit industrials; pèrdues del sistema, consums no comptabilitzats i diferències de mesura; consum de gas natural per cadascun dels principals sectors d'activitat econòmica i per tarifes.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya i provincial en el cas de les dades de consum

Resultats publicats:

Balanç energètic de Catalunya 2009 (PDF)

Balanç energètic de Catalunya sèrie homogènia 1990 a 2009 (PDF)

Observacions:

No ha estat possible completar l'actuació estadística a causa de la reducció de personal i les restriccions pressupostàries, així com l'adaptació al nou model informàtic de la Generalitat.

S'ha realitzat el requeriment d'informació, es disposa de la informació estadística completa per realitzar l'actuació estadística i es treballa en la depuració de les dades per dur a terme l'elaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació dels quals és al setembre del 2014 i l'avanç del balanç energètic provisional de l'any 2012 està previst que finalitzi al desembre del 2014. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.