Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI

Codi: 14 20 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar la producció de lignit negre, els aprovisionaments, la distribució, les vendes i el consum de lignit negre, d'altres carbons i de coc de petroli.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció de lignit negre, aprovisionaments, distribució, vendes i consum de lignit negre, d'altres carbons i de coc de petroli a Catalunya

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 19.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142004

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer la producció de lignit negre i les vendes de lignit negre, altres carbons i coc de petroli per sector d'activitat econòmica.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Balanç energètic de Catalunya

Balanç energètic de Catalunya. Sèrie homogènia

Observacions:

L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) difondrà en el seu web abans del 30 de juny de 2016, en els apartats recollits en aquesta actuació estadística, tots els resultats estadístics compromesos dels anys 2010 fins al 2012, tant per tipus d'energia (elèctrica, gas, etc.), amb caràcter provisional, com per al balanç energètic agregat. En el cas que aquesta difusió en el web no fos possible abans de la data indicada l'ICAEN atendrà totes les sol·licituds que es formulin relatives a aquestes informacions i les facilitarà en compliment d'aquesta actuació. Abans de finalitzar l'any 2016 també publicarà els resultats provisionals relatius als anys 2013 i 2014.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.