Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES

Codi: 14 20 06 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Conèixer el nombre, la potència i la producció o el consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya mitjançant la recollida de dades provinents d'expedients administratius sobre subvencions i l'elaboració d'enquestes específiques a fabricants, comercialitzadors, instal·ladors, propietaris i explotadors en l'àmbit de les energies renovables.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA

Finalitat: Coneixement anual de la producció, la transformació, el transport, la distribució, la comercialització i el consum (a nivell tarifari, per activitat econòmica o per canals de distribució o comercialització) de cadascuna de les fonts d'energia (carbó i coc de petroli, petroli, gas natural, energia elèctrica i energies renovables), i construcció del balanç energètic de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives, dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu, transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, potència i producció o consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: 27.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/142006

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer el nombre, la potència i la producció o el consum de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya. Les dades difoses corresponen a: nombre d'instal·lacions, potència, producció o consum d'energia.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Balanç energètic de Catalunya 2009 (Internet)

Producció d'energia primària a Catalunya 1990 a 2009 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Observacions:

S'ha realitzat el requeriment d'informació, es disposa de la informació estadística completa per dur a terme l'actuació estadística i s'està treballant en la depuració de les dades per dur a terme l'elaboració dels balanços energètics corresponents als anys 2010 i 2011, la previsió de publicació dels quals és a finals del 2013. Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.