Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL

Codi: 14 21 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia. La desagregació per Catalunya i províncies té caràcter biennal i per comarques quadriennal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC SECTORIAL

Finalitat: Coneixement del consum, l'equipament energètic i la utilització de l'energia per diferents sectors d'activitat econòmica, per formes d'energia i, si escau, per territoris, i també dels preus finals de l'energia.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2013

Cost directe estimat: 133.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/142101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer el consum d'energia del sector industrial. Les dades difoses corresponen a consum energètic del sector industrial per anys, províncies catalanes, forma d'energia, ús (energètic o no energètic) i subsector industrial dels 17 principals subsectors en què es classifica el consum.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Estadística del consum energètic del sector industrial de Catalunya (ECESI) 2003-2009 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística del consum energètic del sector industrial de Catalunya (ECESI) 2003-2009

Observacions:

Durant l'any 2012 s'han consolidat els resultats dels consums energètics dels anys 2007, 2008 i 2009 i s'ha realitzat l'edició i publicació dels resultats consolidats de la sèrie 2003-2009. També s'han sol·licitat les dades sobre els consums energètics referides als anys 2010 i 2011 i s'ha iniciat la fase de recepció de la informació que continuarà durant l'any 2013.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.