Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC

Codi: 14 22 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Fer una explotació de les dades anuals de qualitat de servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC

Finalitat: Obtenció d'indicadors de la qualitat del subministrament de l'energia elèctrica.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Informació aportada per les companyies distribuïdores en compliment de l'article 108 del RD 1955/2000, d'1 de desembre

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: qualitat del servei elèctric subministrat per una empresa distribuïdora en un municipi concret, mesurat en TIEPI (temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada), indicat en hores d'interrupció, NIEPI (nombre d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada) i percentil 80 del TIEPI

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació disponible conté: TIEPI (temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada) i NIEPI (nombre d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada) per municipis i classificat per zones (urbanes, semiurbanes, rurals concentrades i rurals disperses) segons el nombre de subministraments de Catalunya des de l'any 2003 fins l'any 2015 de cada empresa distribuïdora. Percentil 80 del TIEPI per municipis de Catalunya de l'any 2005 fins l'any 2015 de cada empresa distribuïdora. Microtalls (interrupcions de durada inferior a 3 minuts) per municipis de la zona urbana i semiurbana des de l'any 2005 fins l'any 2015.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: municipal

Observacions:

Aquesta informació està disponible en una base de dades i es pot sol·licitar a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.