Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC

Codi: 14 23 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Operacions fetes sobre la concessió de crèdit públic per part de la Generalitat de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES

Finalitat: Coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: operacions formalitzades: préstecs, avals, per sectors i comarques

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/142302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació estadística sobre les operacions de concessió de crèdit públic per part de l'Institut Català de Finances es difon per mitjà de la Memòria corporativa.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Memòria de l'Institut Català de Finances 2010 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.