Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC

Codi: 14 23 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Operacions fetes sobre la concessió de crèdit públic per part de la Generalitat de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES

Finalitat: Coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: operacions formalitzades: préstecs, avals, per sectors i comarques

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/142302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació estadística sobre concessió d'operacions de crèdit públic per part de l'Institut Català de Finances es difon per mitjà de la Memòria corporativa.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Memòria de l'Institut Català de Finances 2011 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Memòria de l'Institut Català de Finances 2011

Observacions:

Per al 2011 no s'ha inclòs la desagregació territorial per comarques.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.