Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A BARCELONA

Codi: 14 25 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Enquesta duta a terme per Turisme de Barcelona, en la qual es recull informació de diferents punts turístics de la ciutat. Interessen en particular les dades dels turistes que pernocten en establiments hotelers, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l'activitat i el perfil del turisme de Barcelona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA

Finalitat: Obtenció d'estadístiques sobre l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: perfil, grau de satisfacció, despesa.

Organismes difusors: Turisme de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012

Cost directe estimat: 81.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/142502

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades dels turistes que pernocten en establiments hotelers a Barcelona, perfil dels turistes i comportament. Les dades estadístiques es publiquen en una publicació específica en català, castellà i anglès, duta a terme per Turisme de Barcelona.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Estadístiques de turisme a Barcelona i província/Estadísticas de turismo en Barcelona y provincia/Tourism statistics for Barcelona and province: Síntesi/Síntesis/Synthesis (Internet i publicació impresa)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques de turisme a Barcelona i província/Estadísticas de turismo en Barcelona y provincia/Tourism statistics for Barcelona and province

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.