Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Codi: 14 26 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals a través d'una explotació específica de l'enquesta a les empreses del sector i altra informació estadística disponible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Finalitat: Conèixer les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals, així com generar informació sobre el comerç amb l'estranger, indicadors de conjuntura i resultats econòmics i financers en aquest àmbit.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Agència Estatal d'Administració Tributària

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut i inversió

Organismes difusors: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 46.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/142601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Resultats publicats:

Indústries Culturals i creatives. Estadístiques culturals de Catalunya

Observacions:

Per motius econòmics no s'ha dut a terme la difusió d'aquesta estadística per mitjà del web del Departament de Cultura i es preveu que pugui ser consultable al quart trimestre del 2014 com a màxim. Mentre no es publiqui a la pàgina web, cal sol·licitar aquesta informació a la Biblioteca central del Departament de Cultura.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021