Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Codi: 14 26 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals a través d'una explotació específica de l'enquesta a les empreses del sector i altra informació estadística disponible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

Finalitat: Conèixer les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals, així com generar informació sobre el comerç amb l'estranger, indicadors de conjuntura i resultats econòmics i financers en aquest àmbit.

Organismes responsables: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Agència Estatal d'Administració Tributària

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació, ingressos de producció, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut i inversió

Organismes difusors: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Octubre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tabulació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector cultural. La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural es basa en els treballs metodològics duts a terme per l'European System Network on Culture (ESSnet-Culture) i en el Marc d'estadístiques culturals de la UNESCO. Presenta estimacions de les principals macromagnituds, del nombre d'empreses i de persones ocupades, i de variables empresarials com el volum de negoci o les despeses de personal. També inclou informació sobre despesa en R+D i innovació tecnològica i sobre el comerç amb l'estranger de béns culturals.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística i comptes de les empreses culturals

Estadístiques culturals de Catalunya. Indústries culturals i creatives (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques culturals de Catalunya. Indústries culturals i creatives (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015