Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

Codi: 15 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estadística dels tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

Finalitat: Estadística dels tributs gestionats per la Generalitat.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: tributs propis i cedits, base imposable, tipus impositius, quota líquida

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/150101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades estadístiques dels tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius que es difonen mitjançant informes mensuals, sèries estadístiques i memòries tributàries anuals.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Sèries (Internet)

Informe mensual dels tributs (Internet)

Memòries tributàries (Internet)

Beneficis fiscals (Internet)

Observacions:

Els informes mensuals estan actualitzats fins a gener del 2013 i els beneficis fiscals fins al 2012. Pel que fa a les sèries estadístiques i les memòries tributàries les dades corresponen als anys 2009, 2010 i 2011 (darrer any del qual a hores d'ara es disposa de dades).

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.