Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

Codi: 15 01 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Publicació de l'informe mensual dels tributs que conté les estadístiques dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius que gestiona el Departament d'Economia i Coneixement. Les dades corresponen al total de Catalunya, llevat dels tributs gestionats per la Generalitat, on la desagregació territorial és per províncies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

Finalitat: Estadística dels tributs gestionats per la Generalitat.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: recaptació líquida i contret dels tributs propis i cedits, així com altres dades relatives a declarants, bases imposables i liquidables, tipus impositius, quotes i beneficis fiscals

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014-2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/150101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades estadístiques dels tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius que es difonen mitjançant informes mensuals, sèries estadístiques i memòries tributàries i de beneficis fiscals anuals.

Referència temporal de les dades: 2015-2016

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Sèries i estadístiques

Informe mensual dels tributs

Memòries tributàries

Beneficis fiscals

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Beneficis fiscals 2015 (PDF)

Memòries tributàries. Donacions 2015 (PDF)

Memòries tributàries. ITPAJD 2015 (PDF)

Observacions:

Els beneficis fiscals de 2016 no s'han publicat, atès que van ser presentats al Parlament com a documentació complementària del Projecte de llei de pressupostos per al 2016, el qual no va esser finalment aprovat pel Parlament.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.