Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

Codi: 15 05 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Qüestionari electrònic adreçat a les diputacions provincials, consells comarcals i als ajuntaments més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals i a una mostra significativa d'ajuntaments d'entre 5.000 i 2.000 habitants. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic. Desenvolupaments tecnològics i metodològics que permetin la recollida de la informació mitjançant Internet.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA

Finalitat: Coneixement del personal i de la despesa en matèria de cultura de l'Administració pública catalana, i també dissenyar i implementar un sistema d'indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i personal.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 22.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/150501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es presenten dades corresponents a la despesa en cultura per nivell d'administració, per programa i capítol pressupostari, així com del nombre de treballadors. Les dades es difonen en l'apartat Finançament de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Finançament. Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

Observacions:

La seva difusió està prevista, com a màxim, per al quart trimestre de l'any 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.