Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Codi: 15 07 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i inversions previstes), per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Finalitat: Difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria d'infraestructures.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: import de les inversions realitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologies d'obra, organisme inversor i territori.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/150701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Inversions liquidades i pressupostades pel Departament de Territori i Sostenibilitat i la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologia d'obra, organisme inversor i territori.

Aquesta informació es publica als webs del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'apartat "Pressupost i inversions liquidades" de l'Anuari estadístic i del Departament d'Economia i Coneixement a l'apartat "La inversió pública a Catalunya" d'Economia del sector públic.

La referència temporal de les dades es correspon a les inversions reals previstes al pressupost aprovat per al 2012, la liquidació pressupostària de l'exercici 2011 i la seva evolució històrica, desagregades per àmbits administratiu i territorial d'àmbit comarcal.

Referència temporal de les dades: pressupost aprovat 2012 i pressupost liquidat 2011 (anys diversos)

Desagregació territorial: Catalunya i comarcal

Resultats publicats:

La inversió de la Generalitat de Catalunya (Internet)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Observacions:

La informació de les inversions del 2012 està publicada, però falta publicar la liquidació del 2011, que es farà el més aviat possible.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.