Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Codi: 15 07 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i inversions previstes), per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Finalitat: Difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria d'infraestructures.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: import de les inversions realitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologies d'obra, organisme inversor i territori

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014 per al pressupost liquidat i 2015 per al pressupost aprovat

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Inversions liquidades i pressupostades pel Departament de Territori i Sostenibilitat i la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologia d'obra, organisme inversor i territori. Aquesta informació es publica als webs del Departament de Territori i Sostenibilitat al subapartat "Pressupost i inversions liquidades" de l'apartat "Anuari estadístic" de la secció "Estadística" i del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda a l'apartat "La inversió pública a Catalunya" de la secció "Anàlisi de finances públiques".

Referència temporal de les dades: 2014 i 2015

La referència temporal de les dades es correspon amb les inversions reals previstes al pressupost 2015, la liquidació pressupostària de l'exercici 2014 i la seva evolució històrica (1982-2014), desagregades per àmbits administratiu i territorial a nivell comarcal.

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

La inversió de la Generalitat de Catalunya

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.