Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

Codi: 15 08 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, integrades en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, a partir del tractament estadístic de dades de caràcter administratiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS SUBVENCIONADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les actuacions locals finançades o subvencionades per altres administracions.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: subvencions

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet, DOGC

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/150801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació es difon per mitjà del portal Municat i incorpora els imports rebuts a títol individual pels ens locals de Catalunya (municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades) en concepte de participació en els ingressos tributaris de la Generalitat. Com a informació complementària, es pot consultar el recull legislatiu en què apareixen la totalitat dels imports atorgats als ens locals en concepte de Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC). Així mateix, es pot obtenir un coneixement individualitzat, a nivell d'ens, de la totalitat dels imports rebuts en concepte d'FCLC des del moment de la seva implantació. Finalment, es disposa també de l'informe "La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat: el Fons de Cooperació Local de Catalunya", d'abast més general, que conté una memòria de l'evolució i modificacions que ha tingut l'FCLC des de la seva implantació.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: comarcal, municipal i inframunicipal

Resultats publicats:

Fons de cooperació local de Catalunya (Internet)

Informació individualitzada a nivell d'ens local (Internet)

La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat: el Fons de Cooperació Local de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar del web de l'Idescat

La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat: el Fons de Cooperació Local de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.