Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

Codi: 15 08 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, integrades en el Fons de cooperació local de Catalunya, a partir del tractament estadístic de dades de caràcter administratiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS LOCALS SUBVENCIONADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les actuacions locals finançades o subvencionades per altres administracions.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: subvenciones

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet, DOGC

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Octubre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació es difon per mitjà del portal Municat i incorpora els imports rebuts a títol individual pels ens locals de Catalunya (municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades) en concepte de participació en els ingressos tributaris de la Generalitat.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarcal, municipal i inframunicipal

Resultats publicats:

Informació individualitzada a nivell d'ens local

Anualitat en curs (criteris i resolucions de distribució de l'última anualitat)

Anualitats anteriors (criteris i resolucions de distribució)

Observacions:

Es pot consultar la normativa que regula el Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC).

http://www.municat.gencat.cat/municat/index.php?page=fclcnormativaaplicable

Informació general

http://www.municat.gencat.cat/municat/index.php?page=fclcinformaciogeneral

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.