Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Codi: 15 09 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal de la Generalitat de Catalunya a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: personal per departaments, categoria, col·lectiu, vinculació, sexe i edat.

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/150901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística inclou el personal estructural actiu per departaments i ens públics (organismes autònoms administratius, organismes autònoms comercials, industrials o financers, l'Agència Tributària, l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, la Comissió Jurídica Assessora i el Servei Català de la Salut). No inclou el personal de les empreses públiques, consorcis i fundacions (exceptuant el personal de l'Administració de la Generalitat dels consorcis de Serveis Socials de Barcelona i d'Educació de Barcelona, que sí que hi estan inclosos). Les variables que es difonen es troben desglossades per departament, tipus d'ens, grup, col·lectiu, vinculació, sexe, discapacitats i franges d'edat. Així mateix, es duen a terme dues publicacions: L'Apunt del mes i La Mirada, que facilita la lectura de les dades d'ocupació pública i informa de les novetats més destacables referents a personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya, municipal i comarcal

Resultats publicats:

Banc de dades d'ocupació pública: personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (Internet)

L'Apunt del mes (Internet i correu electrònic)

La Mirada (Internet i correu electrònic)

Observacions:

Pel que fa a les dues publicacions esmentades, l'usuari té la possibilitat de sol·licitar formar part d'una llista de distribució per tal de poder rebre-les periòdicament per correu electrònic.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.