Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Codi: 15 09 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, empreses públiques, consorcis i fundacions, ens parlamentaris i organismes independents i el personal al servei de l'Administració local a partir de l'explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre general de personal de la Generalitat i d'una enquesta específica dirigida a la resta del sector públic de la Generalitat i a l'Administració local. Les dades corresponents al personal de la Generalitat tenen una periodicitat mensual, mentre que en les referents a l'Administració local i a la resta del sector públic la periodicitat és anual.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: personal per departaments, tipus d'ens, categoria, col·lectiu, vinculació, sexe i edat.

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/150901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística inclou el personal estructural actiu per departaments i ens públics (organismes autònoms administratius, organismes autònoms comercial, industrials o financers, l'Agència Tributària, l'Institut Català de la Salut, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, la Comissió Jurídica Assessora i el Servei Català de la Salut). No inclou el personal de les empreses públiques, consorcis i fundacions (exceptuant el personal de la Generalitat dels consorcis de Serveis Socials de Barcelona i d'Educació de Barcelona, que sí que hi estan inclosos). Les variables que es difonen es troben desglossades per departament, tipus d'ens, grup, col·lectiu, vinculació, sexe, discapacitats i franges d'edat. Així mateix, es duen a terme dues publicacions:" l'Apunt del mes" i "La Mirada", que faciliten la lectura de les dades d'ocupació pública i informen de les novetats més destacables referents al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Referència temporal: 2012

Desagregació territorial: Catalunya, municipal i comarcal.

Resultats publicats:

Espai d'anàlisi de l'ocupació pública (Internet)

Banc de dades d'ocupació pública: personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (Internet)

L'Apunt del mes (Internet i correu electrònic)

La Mirada (Internet i correu electrònic)

Observacions:

Pel que fa a les dues publicacions esmentades, l'usuari té la possibilitat de sol·licitar formar part d'una llista de distribució per tal de poder rebre-les periòdicament per correu electrònic a l'adreça:

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=6645117986c87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6645117986c87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.