Saltar al contingut principal

INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA

Codi: 15 09 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Construir i disposar d'un sistema d'indicadors sobre ocupació pública que faciliti informació sobre l'estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la relació existent entre ocupats públics i informació demogràfica, del mercat laboral o de creixement econòmic; així com mesurar l'evolució de tots aquests indicadors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupats per 1.000 habitants; assalariats públics per 1.000 habitants; taxa de salarització pública; projeccions d'assalariats públics; feminització, tecnificació, temporalitat i laboralització dels empleats públics; índex d'envelliment de l'ocupació pública a la Generalitat; PIB per assalariat públic, i altres indicadors que proporcionin informació addicional útil en relació amb aquesta temàtica

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/150902

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El Sistema d'indicadors d'ocupació pública (SIOP) proporciona informació sobre la configuració i perfil de l'ocupació pública a Catalunya, relacionant-la amb dades demogràfiques, de mercat laboral, de creixement econòmic i d'activitat.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Sistema d'indicadors d'ocupació pública (SIOP)

Observacions:

Les dades són de caràcter anual i s'actualitzen dins del primer semestre de cada any.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.