Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN R+D I INNOVACIÓ

Codi: 15 10 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, desenvolupament i innovació. Es comptabilitza com el finançament propi i/o a tercers que fan els departaments de la Generalitat, el Parlament i la resta d'organismes estatutaris i consultius de la Generalitat (POEC) a activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). La recerca que es fa a Catalunya es finança des de diferents sectors: administracions (de l'Estat, autonòmica i local), educació superior (universitats), empreses, institucions sense finalitat de lucre i des de l'estranger. En aquesta actuació s'informa de la part corresponent a l'esforç de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en finançament d'R+D+I, sigui en forma d'assignació de recursos a altres executors dels diferents sectors o execució pròpia, mitjançant enquesta.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I)

Finalitat: Difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, resta del subsector de la Generalitat

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Els registres són les diferents accions de finançament propi o a tercers que duen a terme els departaments de la Generalitat en matèria d'R+D+I

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa pública en R+D i despesa en innovació

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2015

Cost directe estimat: 29.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/151001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, desenvolupament i innovació, comptabilitzada com el finançament propi i/o a tercers que fan els departaments de la Generalitat, el Parlament i la resta d'organismes estatutaris i consultius de la Generalitat (POEC) a activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

La present actuació estadística dóna compte de la part corresponent a l'esforç de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el finançament d'R+D+I, sigui en forma d'assignació de recursos a altres executors dels diferents sectors o d'execució pròpia, mitjançant enquestes adreçades als finançadors. La Secretaria d'Universitats i Recerca gestiona la recollida de la informació de totes les unitats amb rang de secció pressupostària i, dins d'aquesta, al nivell de detall dels serveis pressupostaris i, a continuació, procedeix a la validació de cada registre.

La informació resultant s'edita en la publicació "El finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació per part de la Generalitat de Catalunya" i fa referència a l'anualitat 2014.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

El finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació per part de la Generalitat de Catalunya l'any 2014

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

El finançament de la recerca, el desenvolupament i la innovació per part de la Generalitat de Catalunya l'any 2014 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.