Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA

Codi: 16 01 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments hotelers.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Finalitat: Conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 22.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/160103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. El seu objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten descriure les característiques fonamentals del sector hoteler: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació. Tant els viatgers com les pernoctacions es classifiquen pel seu país de residència, i per als residents a Espanya per la comunitat autònoma on resideixen habitualment, cosa que permet fer la distinció entre turisme estranger i turisme domèstic, respectivament.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades al mes i el total d'habitacions disponibles. L'Idescat amplia mensualment els resultats per a Catalunya segons la categoria dels establiments i per marques turístiques de destinació. També, per primera vegada, a gener del 2011 difon la informació desagregada pels principals països i comunitats autònomes de procedència, amb dades des de gener del 2007. Es difon el nombre de viatgers i pernoctacions (en milers) tant en valors absoluts com en variacions absolutes, i en tant per cent respecte al mes anterior i l'acumulat respecte a l'any anterior. Es fan definitives les dades conjunturals a partir de les dades de l'any 2011; quan es publica la darrera dada mensual disponible, que és provisional, es publica també la dada definitiva del mateix mes de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: mesos i anual del 2015

Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya

Resultats publicats:

Turisme. Indicadors conjunturals

Turisme. Indicadors estructurals

Observacions:

L'any 2015 s'apliquen dues modificacions en les marques turístiques, aprovades per l'Agència Catalana de Turisme. La primera és un canvi de territori: les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, que fins llavors formaven part de la marca Catalunya Central, a partir del 2015 passen a formar part de la marca Costa Barcelona. La segona modificació és un canvi del nom de la marca: Catalunya Central passa a denominar-se Paisatges Barcelona.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015