Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

Codi: 16 02 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal per tal de conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya. Aquesta fitxa unifica dues actuacions estadístiques diferents fins al 2015, recollides sota els codis 16 02 01-Estadística dels visitants estrangers a Catalunya, responsabilitat de l'Idescat, i 16 02 02-Estadística dels visitants estrangers amb destinació principal Catalunya, responsabilitat del Departament d'Empresa i Ocupació, elaborades principalment en base a l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) de l'Institut d'Estudis Turístics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Finalitat: Elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: país de procedència, tipus de viatgers, mitjà de transport, motius del viatge, tipus d'allotjament, forma d'organitzar el viatge

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/160201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre els viatges dels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya i té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada

Es difon informació referida a visitants, tant turistes com excursionistes. A més, la informació referida als turistes es classifica en diferents variables: país de residència habitual, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, forma d'organització del viatge, durada del viatge i via d'accés.

Referència temporal de les dades: mesos i anual 2016

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Turisme estranger

Indicadors de conjuntura econòmica. Turisme

Indicadors d'estructura econòmica. Turisme

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016