Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS AMB DESTINACIÓ PRINCIPAL CATALUNYA

Codi: 16 02 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Aprofitament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per conèixer el comportament viatger del turisme estranger a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Finalitat: Elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut d'Estudis Turístics

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: país de procedència, destinació del viatge, mitjà de transport, motius del viatge, allotjament, forma d'organitzar el viatge

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/160202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Anàlisi de diferents aspectes quantitatius i qualitatius dels viatges fets a Catalunya per les persones residents a l'estranger.

Referència temporal de les dades: mesos i trimestres fins a setembre 2015. Dades posteriors en redefinició.

Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya

Resultats publicats:

Visitants estrangers

Activitat turística

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Balanç turístic anual. Any 2015 (PDF)

Balanç turístic d'estiu. Any 2015 (PDF)

Infografia Balanç turístic anual. Any 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.