Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

Codi: 16 02 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Aprofitament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per tal de conèixer la despesa i altres variables dels viatges a Catalunya dels visitants no residents a l'Estat espanyol, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Finalitat: Elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut d'Estudis Turístics

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: despesa turística realitzada pels visitants no residents a l'Estat espanyol, segons país de referència, destinació del viatge, mitjà de transport, motius de la visita, allotjament, forma d'organitzar i pernoctacions.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 48.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/160203

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades a difondre corresponen a diferents aspectes quantitatius de la despesa de les persones residents a l'estranger que visiten Catalunya.

Referència temporal de les dades: mesos i trimestres 2012

Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya

Resultats publicats:

Despesa del turisme estranger (Internet)

Balanç turístic (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Balanç turístic anual 2012

Balanç turístic d'estiu 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020