Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

Codi: 16 02 03 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per tal de conèixer la despesa dels visitants no residents a l'estat espanyol, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme. Fins al 2015 l'origen de la informació ha estat l'Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'Institut d'Estudis Turístics i l'organisme responsable de l'actuació el Departament d'Empresa i Ocupació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Finalitat: Elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: despesa turística realitzada a Catalunya pels visitants no residents a l'estat espanyol, segons país de referència, destinació del viatge, mitjà de transport, motius de la visita, allotjament, forma d'organitzar el viatge

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/160203

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades corresponen a la despesa declarada dels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya. Són dades quantitatives de despesa total, despesa mitjana per persona i despesa mitjana diària per persona. A més a més, aquesta despesa està classificada en diferents variables: país de residència habitual, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, tipus de despesa, forma d'organització del viatge, durada del viatge i via d'accés.

Referència temporal de les dades: mesos i anual 2016

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Despesa del turisme estranger

Indicadors de conjuntura econòmica. Turisme

Indicadors d'estructura econòmica. Turisme

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016