Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE L'ESTAT

Codi: 16 02 05 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Aprofitament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per conèixer els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Finalitat: Elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut d'Estudis Turístics

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: bimestral

Variables principals a investigar: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus d'allotjament, despesa, forma d'organitzar el viatge, motiu del viatge i mercat emissor

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 3r i 4t trimestre del 2014 i 1r i 2n trimestre del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 mesos

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/160205

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aspectes quantitatius i qualitatius dels viatges fets a Catalunya per les persones residents a la resta de l'Estat.

Referència temporal de les dades: 3r i 4t trimestre del 2014 i 1r i 2n trimestre del 2015 (dades 2015 en redefinició)

Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya

Resultats publicats:

Viatges a Catalunya de residents a la resta de l'Estat espanyol

Activitat turística

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Balanç turístic anual. Any 2015 (PDF)

Balanç turístic d'estiu. Any 2015 (PDF)

Infografia Balanç turístic anual. Any 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.